Изследванията в областта на полимерите във Факултета по химия и фармация започват през 1967 г. от Стойко Факиров, асистент в катедра ОХТ. Изследванията в това направление са провеждани от Стойко Факиров, Илия Сеганов, Надка Аврамова, Михаил Евстатиев, Антон Апостолов и Елена Василева, посочени по реда на включване в изследванията.

Научните интереси на проф. М. Евстатиев, доц. д-р А. Апостолов, доц. д-р Е. Василева са насочени към методи за изследване и охарактеризиране на полимерни материали и композити, физична и химична модификация на полимерни материали, биоразградими полимери за медицински цели, полимерно тъканно инженерство, полимерно материалознание, полимерни нанокомпозити. По-значими резултати от тези изследвания са:

Научият продукт на това направление се състои от около 400 публикации предимно в международни списания, над 150 участия в национални и международни конференции, както авторство и съавторство на 14 книги и монографии.