Проф. дхн Стойко Факиров от Университета в Оукланд в Нова Зеландия бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

Проф. дхн Стойко Факиров от Университета в Оукланд в Нова Зеландия бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет.

На тържествена церемония, която се състоя в Аулата на Алма матер, проф. дхн Стойко Факиров бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото и авторитетно висше училище в България е на Факултета по химия и фармация и е за съществения принос на проф. дхн Стойко Факиров за развитието на науката и технологията на полимерите в България.

Церемонията бе открита от декана на Факултета по химия и фармация акад. проф. дн. Петър Кралчевски, който представи накратко биографията на проф. Стойко Факиров.

Проф. Факиров е изтъкнат български учен в областта на полимерната наука, който от 17 години работи и се реализира успешно в Центъра за модерни композитни материали на Университета в Оукланд, Нова Зеландия. Има съществен принос за развитието на науката и технологията на полимерите в България.

1

Според Web of Science проф. Факиров има h-фактор 33, над 300 статии, цитирани повече от 4000 пъти, автор е на 11 патента, регистрирани в Америка и на 36 патента, регистрирани у нас.

Деканът на Факултета по химия и фармация подчерта, че проф. Факиров е бил стипендиант на Фондация „Александър фон Хумболт“ през 1971-1972 г. и 1989 г., а през 2000 г. получава Humboldt Research Award – най-високото отличие за наука в Германия. Носител е на редица национални и международни награди, като гост-преподавател е изнесъл 126 лекции в цял свят.

5

Акад. Кралчевски припомни наградата на проф. Факиров – Медал за забележителни изследвания на съвременни материали от Международната асоциация за съвременни материали (IAAM). Асоциацията има повече от 50000 членове от над 140 държави, а медалът бе връчен по време на специална церемония на 22 август 2017 г. по време на Европейския конгрес по съвременни материали в Стокхолм, Швеция. Отличието IAAM Medal – 2017 е признание за постиженията на проф. Факиров в разработването на нови полимер-полимерни наноматериали, еднокомпонентни нано-фибрилни полимерни нанокомпозити, както и за създадената от него нова технология, позволяваща превръщането на всеки полимер от маса (bulk) в наноматериал с контролирана морфология.

Акад. Кралчевски подчерта, че в хода на всички свои международни успехи и признания проф. Факиров не престава да изтъква принадлежността си към българската наука и особено към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. „Той е дарил копия от всички свои книги на библиотеката на Факултета по химия и фармация и продължава да поддържа добрите си отношения и активни контакти с колегите си от факултета. Много от неговите възпитаници са се реализирали успешно като учени в България и чужбина“, каза още акад. Кралчевски.

3

Научната и преподавателска дейност на проф. Факиров преминава във Факултета по химия и фармация на Софийския университет като преподавател по физика на полимерите. Той е съавтор на учебника, по който и сега тази дисциплина се преподава във факултета.

Проф. Факиров е бил ръководител на редица магистърски дипломни работи и докторантски дисертации. Бил е гостуващ лектор и изследовател в университети в Германия, САЩ, Турция, Испания, Португалия и Нова Зеландия. Член е на Академията на науките в Ню Йорк, Европейското физично общество, Съюза на учените в България, Българското полимерно общество.

4

Проф. Факиров е един от най-успешните и доказали се в чужбина учени, членове на Катедрата „Фармацевтична и приложна органична химия“ към Факултета по химия и фармация. Той има сериозни заслуги за развитието на катедрата, основател е и ръководител на Лаборатория по структура и свойства на полимерите (от 1984 г. до пенсионирането му през 2005 г.). Проф. Факиров има заслуги към Софийския университет и като заместник-ректор за периода 1987-1989 г. През 2016 г. проф. дхн Стойко Факиров бе награден с вписване в Почетната книга на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

След удостояването си с почетното звание „Доктор хонорис кауза” на Софийския университет от ректора проф. дфн Анастас Герджиков, проф. Стойко Факиров изрази своето вълнение да бъде в българския храм, светилището на науката и образованието. Той сподели, че още като ученик, чувайки думата „химия“ е решил, че иска да бъде химик, да изучава тази наука именно в Софийския университет. Проф. Факиров се върна в спомените си към кандидат-студентските си изпити в Университета, своите преподаватели и своя научен път.

6

Той произнесе академично слово на тема: „Полимерната наука и Стойко Факиров (Къде, какво и с кого е изследвал)“.

В него проф. Стойко Факиров отговори на въпроса „Стара ли е науката за полимерите“ и посочи, че макар по отношение на обекта на изследване – живата материя, да принадлежи към най-старите науки, като самостоятелна тя се формира през 1920-1930 г. Той говори за „бащата“ на полимерната наука – проф. Херман Щаудингер, за откритията на Уоалас Кародърс. Проф. Факиров представи любопитни факти за дължината на макромолекулите и разкри колко малък е 1 нанометър.

8

Той говори и за първите си стъпки в науката, за следването си в Москва, за работата си при проф. Е. В. Фишер като хумболтов стипендиант и изтъкна ролята на Хумболтовата фондация в творческото му развитие.

Съществена част от изказването му бе посветена на съвместната работа и проекти с проф. Д. Шултц, изследванията по микротвърдост на полимерите с проф. Ф.Х. Балта-Каеха и изследванията с проф. К. Фридрих

Проф. Факиров говори за микрофибрилно усилените полимер-полимерни композити, а акцент в лекцията му бяха полимерните нанокомпозити чрез „превръщане вместо добавяне“ и нанофибрилните полимер-полимерни композити.

В края на словото си проф. Стойко Факиров изрази своята благодарност към членовете на Академичния съвет на Софийския университет, към ректора проф. дфн Анастас Герджиков, членовете на Факултетния съвет на Факултета по химия и фармация и лично на декана акад. Петър Кралчевски, на своите дипломанти, аспиранти и сътрудници, превърнали описаните идеи в реални резултати.

10
Проф. дхн Стойко Факиров от Университета в Оукланд в Нова Зеландия бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет