На 30.09.2016 г. бе проведена Научна сесия, посветена на 80 годишнината на проф. Стойко Факиров, един от най-значимите и утвърдени учени на полимерната наука в България. Тази сесия бе част от ХVІІI национален симпозиум с международно участие “ПОЛИМЕРИ-2016”, който се проведе в рамките на 9-тата Национална конференция по химия (29.09.-01.10.2016 г.). Домакин на тези значими за научната общественост на България форуми бе Факултетът по химия и фармация на СУ“Св. Кл. Охридски“.

Научната сесия, посветена на 80 годишнината на проф. Стойко Факиров, бе открита от проф. Иван Шопов, основател и дългогодишен председател на Българското полимерно дружество и дългогодишен директор на Института по полимери, БАН.

 

Проф. Иван Шопов открива Научната сесия, посветена на 80 годишнината на проф. Стойко Факиров

Проф. Шопов поздрави проф. Факиров с годишнината и даде думата на сина на проф. Факиров, Христо Факиров, за ответни думи. Христо Факиров благодари за вниманието към баща му и представи видео запис-обръщение на проф. Факиров към всички присъстващи на сесията.

Христо Факиров благодари на присъстващите и представя видео обръщение на проф. Факиров

 

В обръщението си, проф. Факиров отправи поздравителни и благодарствени думи към присъстващите и се извини за невъзможността да присъства на живо, поради дългото разстояние на което се намира (от повече от 15 години проф. Факиров живее и работи в град Оукланд, Нова Зеландия).

След това проф. Шопов, който председателстваше Научната сесия, даде думата на проф. дхк Клаус Фридрих от Института по композитни материали в Кайзерслаутерн, Германия да изнесе поканена лекция по случай 80 годишнината на проф. Факиров.

Проф. Фридрих представя научна лекция, посветена на 80 годишнината на проф. Факиров

 

Проф. Фридрих представи научна лекция, посветена на микрофибрилно усилените полимер-полимерни композити – една тема в полимерната наука, чиито родоначалник е проф. Факиров и която е тема на  дългогодишно научно партньорство за двамата учени – проф. Факиров и проф. Фридрих. Проф. Фридрих представи проф. Факиров и в друга светлина, извън науката, като показа интересни снимки от дългогодишните им приятелски отношения, направени по целия свят. Проф. Фридрих бе поканен лектор за сесията и неговата визита в България бе финансово обезпечена от настоящия проект.  Изборът му не бе случаен, тъй като връзките между двамата учени са изключително тесни и приятлески. Например, по повод 65-тата годишнина на проф, Фридрих, проф. Факиров е бил специално поканен гост и е изнесъл поканена лекция, посветена на събитието. В последните 20 години, проф. Фридрих работи върху основните аспекти при производството на високоякостни композити на основата на термопласти. Член е на научните съвети на няколко международни списания в областта на материалознанието, полимерните композити и трибологията, редактор е на три учебника по  трибология и износоустойчивост на полимерни композити. През 2005 г. проф. Фридрих е удостоен със званието „Световен учен”  на Международния комитет по композитни материали (World Fellow of the International Committee on Composite  Materials (ICCM)). В доклада  си на настоящата сесия, той показа как молекулната и морфологична структура на полимерните материали може да бъде повлияна от различни физични техники, за да придобият те по-висока плътност, якост и/или твърдост с оглед на техните приложения. Той подчерта, че процесът е особено интересен за рециклирането на поли(етилен терефталатни) бутилки и повторното им използване като високоякостни влакна в продукти, получаване чрез леене под налягане. В доклада бе изтъкнат и големият принос в тази област на проф. Факиров, който години наред извършва съвмести изследвания с колектива на Института за композитни материали в Кайзерслаутерн.

Следващата ключова лекция в програмата на Научната сесия бе изнесена от доц. Албена Ледерер от Лайбниц института за полимерни изследвания в Дрезден, Германия.

Доц. Албена Ледерер от Лайбниц института за полимерни изследвания в Дрезден, Германия

 

Доц. Ледерер е един от учениците и последователите на проф. Факиров, намерили успешна реализация в чужбина. Тя представи тематиките, развивани в нейната група, както и тези, върху които продължава успешното й партньорство с Лабораторията по структура и свойства на полимерите, ФХФ, СУ“Св. Кл. Охридски“, чиито основател и дългогодишен ръководител е проф. Факиров и откъдето е тръгнала и нейната научна кариера.

Следващата лекция бе изнесена от д-р Сергей Гришчук от Института по композитни материали в Кайзерслаутерн, Германия, в който институт е реализирана Хумболтовата награда през 2000 г.

Д-р Сергей Гришчук, Институт по композитни материали в Кайзерслаутерн, Германия

Друг успешно реализирал се в чужбина докторант на проф. Факиров е д-р Марина Крумова, Университет в Костанц, Германия.

Д-р Марина Крумова, Университет в Костанц, Германия

 

Тя представи своите настоящи изследователски интереси в областта на полимерната кристализация и приложението на трансмисионната  електронна микроскопия за полимерни изследвания.

Сесията за деня завърши с лекция на ас. Марин Симеонов, един от младите учени в Лабораторията по структура и свойства на полимерите, ФХФ, СУ“Св. Кл. Охридски“, основана и дълги години ръководена от проф. Факиров.

Сесията бе посетена от над 60 учени, приятели, ученици и партньори на проф. Факиров, които имаха възможност да вземат думата и да поздравят юбиляря в рамките на последната част на Научната сесия.

Ас. Марин Симеонов, Лаборатория по структура и свойства на полимерите, Факултет по химия и фармация, СУ“Св. Кл. Охридски“

 

Така, проф. Факиров бе поздравен от името на Хумболтовия съюз в България, като един то неговите най-изтъкнати членове, от проф. Илза Пъжева, Председател на Хумболтовия съюз в България.

Проф. Илза Пъжева, Председател на Хумболтовия съюз в България

 

От името на колектива на Института по полимери, Българска академия на науките, доц. Нели Косева, Директор на Института, поднесе също така поздравления. Тя също така прие дарение от проф. Факиров. Той дари екземпляри на двете си последни книги на английски език, редактирани от него на Института по полимери, Българска академия на науките и на Факултет по химия и фармация, СУ“Св. Кл. Охридски“. Дарението бе поднесено от Христо Факиров.

Христо Факиров поднася дарение от името на проф. Факиров на доц. Нели Косева, Директор на Института по полимери, Българска академия на науките

 

Поздравления поднесоха също така проф. Георги Георгиев, ФХФ, СУ“Св. Кл. Охридски“, поканения лектор на 9-тата Национална конференция по химия и световно известен учен в областта на полимерната наука проф. Й. Осада, РИККЕН, Япония, и други учени, колеги и приятели.

След завършване на сесията бе проведена постерна сесия и коктейл.

Проф. Осада, проф. Фридрих, проф. Шопов и доц. Косева на коктейла

 

Последната лекция в чест на 80 годишнината на проф. Стойко Факиров бе представена на следващия ден, 1 октомври, от проф. Манфред Щам, Лайбниц институт за полимерни изследвания в Дрезден, Германия. Проф. Щам също представи общите тематики, по които в течение на годините са работили съвместно с проф. Факиров. В края на лекцията си, той представи общи снимки и сподели общи преживявания с проф. Факиров в рамките на дългогодишното им съвместно сътрудничество и приятелство.

Заглавната страница на презентацията на проф. Манфред Щам, Лайбниц институт за полимерни изследвания в Дрезден, Германия

Проф. Осада и проф. Щам след лекцията на проф. Щам

 

В края на първия ден на Научната сесия и в края на последния ден от 9-тата Национална конференция по химия бяха направени две общи снимки на участниците в XVIII Симпозиум „ПОЛИМЕРИ-2016“ с международно участие, в рамките на който бе проведена Научната сесия, посветена на 80 годишнината на проф. Факиров. Те са приложени по-долу.

След края на сесията…

След края на конференцията …

 

Професор Стойко Факиров е един от най-успешните и доказали се и в чужбина учени, който в своята кариера съвместява успешно преподавателска и научна дейности. Като дългогодишен член на катедрата по Фармацевтична и приложна органична химия (ФПОХ) на Факултета по химия и фармация, проф. Факиров има сериозни заслуги за развитието както на катедрата, в качеството му на неин дългогодишен член и основател и ръководител на Лаборатория по структура и свойства на полимерите (от 1984 до пенсионирането му през 2005), така и за Софийски университет в ролята му на заместник ректор  (1987-1989) (получил е Награда за принос в образованието и науката на Софийски университет през 1989). Цялата научна и преподавателска кариера на проф. Факиров преминава във ФХФ на СУ“Св. Кл. Охридски“, като по време на нея той  е преподавател по физика на полимерите и съавтор на учебника, по който и сега се преподава тази дисциплина във ФХФ на Софийския университет. Последователно през годините проф. Факиров е асистент (1960), доцент (1972) и професор (1987), а през 1982 става и доктор на химическите науки във ФХФ на СУ.  Научен ръководител на 36 магистърски дипломни работи и 12 докторантски дисертации. През това време е бил гостуващ лектор и изследовател в университети в Германия, САЩ, Турция, Испания, Португалия, Нова Зеландия и други. Член на Академията на науките в Ню Йорк, Европейското физическо общество, Съюз на учените в България, Българското полимерно дружество. Редактор е на редица международни списания като Advanced Materials Letters, e-Express Polymer Letters, International Journal of Polymeric Materials, Applied composite materials, Advances in Polymer Technology, Recent Patents in Materials Science и Open Macromolecules Letters.

Проф. Факиров е автор на над 300 научни публикации в международни издания, цитирани над 2300 пъти и е автор или редактор на 12 книги на английски език и 20 глави в редактирани книги. Има регистрирани 36 български и 11 американски патента. Стипендиант на фондация „Александър фон Хумболт“ през 1971-1972 и 1989 година, а през 2000 година получава и Humboldt Research Award. Проф. Факиров е носител на редица национални и международни награди.

През 2006 година, проф. Факиров получава Почетен знак на Софийски университет „Свети Климент Охридски” със синя лента за приносите му в преподавателската, научноизследователската и популяризаторска дейности в областта на високомолекулните съединения. Поради сериозните му заслуги за Катедрата, Факултета и Университета и във връзка с 80-годишнината си, проф. Факиров бе удостоен с най-високото отличие на СУ“Св. Кл. Охридски“ – вписване в Златната книга на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Научна сесия, посветена на 80 годишнината на проф. Стойко Факиров